П О К А Н А

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКО УРОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО” гр. София, на основание чл. 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 ал.1, ал.3 и ал. 4 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на  28.09.2021 год. от 14:00 часа в гр. София ул. „Св. Георги Софийски” № 1 Медицински Университет-Катедра по урология при следния дневен ред:
1. Приемане на годишните финансови отчети за 2017 година, 2018 година, 2019 година и 2020 година.
2. Разни.
Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на годишното Общо събрание.
При липса на кворум на основание чл. 23 ал. 2 от Устава и чл. 27 ЗЮЛНЦ годишното Общо събрание ще се проведе в същия ден, на същото място и при същия дневен ред от 15:00 часа.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС

Проф. д-р МАРИНЧО ГЕОРГИЕВ