ПОКАНА

Управителният съвет на сдружение с нестопанска цел „БЪЛГАРСКО УРОЛОГИЧНО ДРУЖЕСТВО“ гр. София, на основание ч 26 ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от ЗЮЛНЦ и чл. 22 ал.1, ал.3 и ал.4 от Устава на сдружението свиква годишно Общо събрание на членовете на сдружението, което ще се проведе на 09.10.2021 от 16 часа в гр. Правец, област Софийска, хотел „Риу Правец“ при следния дневен ред:

  1. Избор на Управителен съвет и Председател на Управителния съвет.
  2. Разни

Поканват се всички членове лично или чрез упълномощени представители да присъстват на годишното Общо събрание.

При липса на кворум на основание чл. 23 ал. 2 от Устава и чл. 27 от ЗЮЛНЦ годишното Общо събрание ще се проведе в същия ден, на същото място при същия дневен ред от 17:00 часа.

Председател на УС

Проф. Д-р МАРИНЧО ГЕОРГИЕВ