През изминалия Национален Конгрес по Урология се проведе отчетно-изборно събрания на Българското Урологично Дружество, на което освен че се избра ново ръководство на дружеството, се предложиха и приеха няколко промени в устава:

– Увправителният съвет на дружеството да включва 7 члена (вместо 3)

– Мандат на ръководство на дружеството от 3 години (вместо 5), за не повече от 2 последователни мандата

– Председателя на Дружеството, както и управителния съвет се избират от отчетно-изборното събрание