Минимално Инвазивна Урология


Проф. Д. Младенов
Д-р Н. Смилов

 

Отзиви за книгата:

от Проф. Д-р П. Панчев, дмн

Урологията е бързо развиваща се технически специалност още в зората на човечеството, когато се създават първите уретрални катетри. Всички по-нататъшни революционни открития: рентген, ултразвук, лазер първо намират своята реализация в урологията. Това позволява да се въведат в практиката и минимално инвазивни операции и манипулации.
Предлаганата монография е своевременна и очаквана.
Тя се предлага на 511 страници и е богато илюстрирана. Разделена е на пет големи части: обща част, диагностични манипулации, ендоскопски , лапароскопски операции, отворени операции.
Трудът засяга всички области на урологията без трансплантацията, което го прави, наистина необходимо помагало, като се имат предвид изискванията за тази хирургия. Особено едно – изпълнителите да бъдат отлични ендоскописти.
Още критериите за подбор на пациентите и подготовката им за минимално инвазивни манипулации и операции показва основно познаване на материята.
Едно съществено твърдение, което и аз поддържам, е че минимално инвазивната урология повишава броя на оперативната интервенции.
В началото, както е прието подробно са разгледани анатомията, топографската анатомия на лумбалната област, ретроперитонеалното пространство, органите и съдовете в него. Това е онагледено с 8 фигури, които са достатъчно показателни.
Анатомията и физиологията на бъбрека са онагледени също с 8 фигури, анатомията и физиологията на над бъбречната жлеза с 2 фигури, като анатомията и физиологията на останалите органи на пикочо-половата система освен, че са описани точно са и достатъчно онагледени: уретер – 1 фигура, пикочен мехур – 3 фигури, простатна жлеза и семенните мехурчета – 6 фигури, пениса – 5 фигури, скротум и неговото съдържимо – 2 фигури,макар и пропевдично но не и натрапващо са разгледани анамнезата и статуса при урологичните заболявания.
Ясно и компетентно са описани лабораторните изследвания необходими за урологичната диагностика.
Още в началото е разгледана анамнезата, статуса и изследванията при свръх активния пикочен мехур. Това е съвсем правилно, защото той все още е един прохождащ проблем и върху него трябва да има акцент. От особена важност в урологията е анестезията и на нея и е отделено специално място – онагледена е с 6 фигури.
Правилно е отбелязано, че за тези операции и венозната, регионалната и общата анестезия са подходящи. Отбелязани са и петте рискови възможности по АSА.
Описан подробно и онагледен с 17 фигури е хирургическият инструментариум за отворените урологични операции, за ендоскопски и лапароскопски операции, а частта за диагностичните манипулации е онагледена със 33 фигури.
Функционалните изследвания в урологията – урофлуометрия, цистометрия, видеодинамика имат голямо значение в урологията, тъй като определят по-нататъшното поведение – консервативно или оперативно. Тази част е онагледена без прекаляване с 14 фигури.
Най-важната глава в трудът е тази, засягаща ”Ендоскопските операции”. Тук са разгледани дилатации на уретрата, катетеризация на уретрата и пикочния мехур, поставяне на стенд, типове дабъл ”J”, перкутанна нефростома, перкутанна пункция на бъбречни кисти, екстракция на чуждо тяло от пикочните пътища, уретротомия /urethrotomia interna/, литотрипсия на конкременти в пикочния мехур, трансуретрална резекция на простатната жлеза /ТУРП/ и тумори на пикочния мехур /ТУ ТУР/, екстракорпорална литотрипсия на пикочни камъни /ЕЛПК/, алтернативни методи за лечение на доброкачествената простатна хиперплазия /ДПХ/, брахитерапия на простатната жлеза. Тази глава е онагледена с 51 фигури, подробни и указателни.
Особено полезна за уролозите у нас е частта засягаща брахитерапията, тъй като у нас тя не е получила популярност. Тя е два вида: високодозова и нискодозова. В момента най-често се използва нискодозовата, като радиоактивните импланти се поставят директно в простатата под трансректален ултразвуков контрол. Дадени са и точните показания: очаквана продължителност на живота поне 5 години, клиничен стадий Т1с – Т2аNoMo, Gleason score под 6 и серумен ПСА под 10ng/ml, наличие на карцином в биопсичния материал по-малко от 50%, обем на простатата под 50 см³ и добър МПСИ. Тези данни се срещат много рядко в нашата литература, което е още един принос на монографията.
Главата „Лапароскопски операции” на пикочо-отделителната система е описана подробно и компетентно с точно указание на портовете, показанията, противопоказанията и хирургичния инструментариум. Добро впечатление прави описанието на лапароскопската адреналектомия към лапароскопските и урологични операции, тъй като независимо от стандартите, надбъбречната жлеза е в домена на урологията. Тази глава е сравнително подробно онагледена -75 фигури, което създава нужната й тежест.
Когато се говори за минимално инвазивна урология, в повечето случаи се разбира обикновено ендоскопско инструментално извършване на определени манипулации или операции. Ето защо класирането в главата „Отворени операции” на определени оперативни интервенции е постижение за автора – от най-леките напр. циркумцизията до значително сериозните, като операциите за поставяне на слинг и болестта на Пейрони ( Induratio penis plastica). Онагледяването на главата е направено с 82 фигури.
За първи път в нашата литература болестта на Пейрони е квалифицирана, като „доброкачествен” процес, характеризиращ се с разрастване на фиброзна тъкан в tunica albuginea на corpora cavernosa.
Предложеният за рецензия труд се чете с лекота, увлекателно от специалисти и не специалисти в областта на урологията. Удобен е за всекидневно помагало.
Литературната справка на отделните глави е подбрана и съвременна.
Считам, че монографията може да бъде отпечатана и предложена като ценно урологично помагало.

от Доц. д-р Ил.Салтиров, д. м.

Развитието на медицинската наука и медицинските технологии през последните десетилетия дадоха възможност на урологията да се превърне в една от високотехнологичните хирургични специалности. Съвременната урология формира субспециалности и направления с възможности за диагностика и лечение на отделни заболявания използвайки изцяло ендоскопски и лапароскопски методи, които изместиха класическите хирургични методи на лечение. Терминът минимално инвазивна процедура е въведен от John EA Wickham през 1987 г. и означава ендоскопска или хирургична процедура, която е по-малко травматична и агресивна от отворената хирургия, използвана за постигане на същата цел.
През годините развитието на урологията в България следваше тенденциите в развитието и на минималноинвазивната хирургия и вече в различни клинични центрове се прилагат почти всички методи на съвременната ендоурология и лапароскопия. Въвеждането и прилагането на тези методи в клиничната практика изисква овладяване, изграждане и усъвършенстване на знания и умения различни от знанията и уменията необходими за класическата отворена хирургия, познаване на голям брой и разнообразни като възможности инструменти и консумативи, апарати и форми на физична енергия използвани в този вид хирургия.
Чрез книгата която държите в ръцете си, авторите са си поставили за цел да запознаят читателя с принципите на организация, показания, възможности и техника на изпълнение на минималноинвазивни операции използвани в съвременната урологична практика. В нея те представят и възможните трудности и усложнения, както и начини за предотвратяването и лечението им при възникване. В общата част подробно са разгледани анатомията на урогениталната система, физикалното изследване на пациентите и лабораторните изследвания в урологията, както и използваните методи за анестезия при минималноинвазивни операции. В следващите раздели конспективно в стегнат информативен стил са представени ендоскопски и ултразвукови диагностични методи, показанията, оперативната техника и усложненията при различни ендоскопски и лапароскопски операции за лечение на различни урологични заболявания. В последния раздел авторите описват и методи за отворени хирургични операции от т.нар. повърхностна хирургия, които могат да бъдат извършени в амбулаторен порядък или с минимален болничен престой. За лесното възприемане на съдържанието спомага и богатото илюстративно онагледяване на текста.
Книгата напълно изпълнява своята цел и може да служи като полезно теоретично и практическо помагало, не само на студенти по медицина и специализанти по урология, но и на практикуващи уролози в тяхната ежедневна практика при овладяване и прилагане на различните диагностични и оперативни методи на минималноинвазивната урология.

от Проф. Д-р Митко Цветков Цветков, дмн

През последните три десетилетия в урологията се въведоха революционни диагностични и оперативни методи. Не остана раздел, от урологията, в който да не настъпиха позитивни промени – както в консервативното, така и в оперативното лечение на редица урологични заболявания. Свидетели сме на бързо навлизащи в нашата ежедневна практика по-съвършени диагностични методи, лечебни схеми и оперативни интервенции.
Днес нашият стремеж не е само да поставим вярна диагноза и да оперираме нашите пациенти, а да направим това по най-безболезнен начин и с минимално инвазивни оперативни методи. Обогати се и научната информация в това отношение.
Такъв практически и научен принос за българската урология, хирургия и анестезиология е монографията „Минимално инвазивна урология” на Проф. д-р Д. Младенов и д-р Н. Смилов. В нея авторите детайлно разглеждат не само анатомията и физиологията на уро-гениталната система, правят подробен анализ на клиничните и параклинични изследвания в урологията. Разгледан е въпросът за вида анестезия в урологията. Разбира се най-обширно и най-подробно авторите разглеждат подготовката на пациентите, необходимият хирургичен инструментариум и видовете минимално инвазивни оперативни интервенции на целия уро-генитален тракт. Изтъкнати са безспорните предимства на минимално инвазивната хирургия в урологията. Прецизно в педантичен порядък са разгледани отделните минимално инвазивни оперативни интервенции по органи и системи.
Силно впечатление прави богатото онагледяване на подробно описаните оперативни интервенции, което улеснява читателя и ги прави по-лесно разбираеми. Всички фигури в монографията са авторски.
Научният труд е съвременен и актуален, може да бъде настолна книга на всеки уролог, хирург, анестезиолог, студент и специализант. Той отразява една нова епоха в развитието на българската урология.